• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Esquerdes en edificis: com es monitoregen i es corregeixen?

Les fissures i esquerdes en sostres i parets són uns dels problemes més habituals que es produeixen en qualsevol mena d’edifici. No totes tenen el mateix grau d’importància, sent algunes molt més perilloses. Per això, és important poder classificar-les per saber com corregir-les i prevenir-les. Des de DUINSA, t’ho expliquem tot amb detall.

Classificació de les esquerdes

Els tipus d’esquerdes es classifiquen depenent de la seva afecció a l’element constructiu en:

Esquerdes de revestiment: són les que es produeixen en l’exterior dels murs per diverses causes com les condicions de temperatura i humitat o la mala qualitat dels revestiments aplicats.

Esquerdes estructurals: són més importants, ja que a més del revestiment, poden afectar l’element estructural. Poden deure’s a problemes d’assentament de la construcció per un mal assentament del terreny, a defectes constructius ocults o a condicions externes, com la construcció d’un edifici annex, i a altres obres que poden afectar l’estabilitat de l’edifici.

A més d’aquesta classificació, cal tenir en compte el tipus d’element danyat. No és el mateix que el dany es produeixi en un envà sense funció estructural que en un element que sí que la té, com un mur de càrrega, un pilar o una biga. En aquest últim cas, serà necessari un estudi més profund de l’esquerda per a valorar la seva perillositat.

Com podem reparar les esquerdes?

Com s’ha comentat amb anterioritat, les reparacions depenen sempre de la mena d’afecció.

Reparació d’esquerdes en el revestiment

En aquelles esquerdes que només afectin el revestiment continu, es seguiran els següents passos:

  1. S’eliminarà l’arrebossat portant en una franja al voltant de l’esquerda amb una amplària total de mig metre.
  1. Després, s’ha de col·locar una malla de fibra de vidre clavada al suport. La funció d’aquesta malla és absorbir els possibles esforços de tracció que puguin originar-se en els paraments verticals, per evitar l’aparició de noves esquerdes.
  1. Finalment, es substituiran les rematades i es pintarà la paret fins a aconseguir un acabat perfecte.

Reparació d’esquerdes estructurals

No obstant això, per reparar les esquerdes estructurals només es pot optar per la demolició i substitució dels elements afectats. Això significa que si l’esquerda existent talla la càrrega i els maons, tots dos materials han de ser substituïts.

És necessari explicar que un element esquerdat es converteix en dos elements que, d’alguna manera, actuen de manera independent davant noves accions físiques o mecàniques, per la qual cosa la seva unió fins a tornar a ser un sol element és pràcticament impossible o molt difícil d’aconseguir.

A Duinsa Construcció creiem que tots els edificis han d’estar en perfecte estat per poder exercir la seva activitat en les millors condicions possibles. Compta amb nosaltres per a qualsevol reparació.